Bor du i et andet nordisk land og skal udføre arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i Sverige?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og som skal arbejde i Sverige som selvstændig erhvervsdrivende. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Registrering i Sverige

Du kan ansøge om at få en F-skattsedel hos Skatteverket, hvis du skal udføre erhvervsvirksomhed i Sverige. En F-skattsedel indebærer, at du dokumenterer over for hvervgiveren, at du selv bærer ansvaret for at skatter og sociale afgifter betales, uanset om du skal betale disse i Sverige eller i dit bopælsland. For at din virksomhed kan betragtes som en erhvervsvirksomhed i Sverige, skal den være selvstændig, varig og drives med overskud for øje.

Hvis du ikke har fast driftssted, skal der ske ansøgning på blanket SKV 4632. Hvis du har fast driftssted i Sverige, skal ansøgningen ske på blanket SKV 4620. Definitionen på et fast driftssted efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst finder du under rubrikken "Allmän information/Fast driftställe". Yderligere information om registreringen findes i pjecerne SKV 418 og 419 som du finder på skatteverket.se Når du har udfyldt blanketten, sender du den til et af Skatteverkets udlandsafdelinger i Malmø eller Stochholm (er du fra Danmark, Island, Færøerne eller Grønland skal den sendes til Malmø og er du fra Norge eller Finland skal den sendes til Stockholm).

Hvis dit ophold i Sverige kommer til at overstige en periode på 6 måneder (med overnatninger i Sverige), skal du i stedet sende blanketten til det skattekontor i Sverige, hvortil den kommune hører til, hvor du har bopæl eller opholder dig.

Et svensk "skatteregistreringsnummer" udstedes ved registreringen hos Skatteverket.

Registreringen skal også ske i tilfælde ved indkomstskat (F-skatt), moms og som arbejdsgiver. Dette sker på de nævnte blanketter, se nedenfor for yderligere information.

Indkomstskat

Du skal betale skat i Sverige, hvis du har fast driftssted i Sverige.

Du skal også betale skat i Sverige, hvis du f.eks. er læge, revisor, ingeniør eller konsulent (såkaldt frit erhverv) og du er fuldt skattepligtig i Sverige og opholder dig i Sverige i mere end 183 dage under en 12-måneders periode. Dette gælder, selvom du ikke har fast driftssted.

Hvis du får fast driftssted, skal du betale indkomstskat i Sverige for den del af resultatet, som kan henføres til det faste driftssted.

Definitionen på et fast driftssted efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst finder du under ubrikken "Almän information/fast driftsställe".

Kun den del af resultatet (indtægter minus omkostninger), som kan henføres til det faste driftssted, eller som er skattepligtig efter reglerne om såkaldt frit erhverv beskattes i Sverige. Beskatningen i Sverige sker efter interne svenske regler. Hvis du forventer at resultatet i Sverige giver overskud, skal du betale forskudsskat (F-skatt) i løbet af året. Skatteindbetalingerne skal ske månedligt. Yderligere information om skattereglerne for selvstændig erhvervsdrivende i Sverige findes i pjecen SKV 295, "Skatteregler för enskilda näringsidkare" som findes på skatteverket.se

Hvis du er begrænset skattepligtig i Sverige skal du betale kommunal indkomstskat på 25 procent og i visse tilfælde statsskat. Se under "Almän information/Skattesatser".

Hvis du anses for fuldt skattepligtig i Sverige, f.eks. fordi du opholder dig mere end 6 måneder i Sverige, beskattes du med den kommunale skattesats, som gælder for den kommune, hvor du bor eller opholder dig. Derudover betales statsskat i overensstemmelse med det ovenfor nævnte.

"Indkomstdeklarationen" med næringsbilag (SKV 2161 eller SKV 2150), opgjort efter svenske regler skal afleveres året efter indkomståret, senest den 2. maj, hvis du bor i udlandet.

Du skal ikke betale indkomstskat i Sverige, hvis du ikke har fast driftssted i Sverige eller er skattepligtig efter reglerne om såkaldt frit erhverv.

Sociale afgifter

Der findes specielle regler, som bestemmer, hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte socialsikringsmyndigheden i det land du er bosat i eller "Försäkringskassan" i Sverige forsakringskassan.se for mere information.

Selvangivelses- og betalingsregler for ansatte

Skat

Hvis du har ansatte i Sverige, skal du registrere dig som arbejdsgiver i Sverige, hvis du har fast driftssted i Sverige. Du skal indeholde skat for den del af de ansattes løn, som vedrører arbejde udført i Sverige.

Hvis du ikke har fast driftssted i Sverige, skal du ikke indeholde skat, selv om de ansatte er skattepligtige i Sverige. De ansatte skal i dette tilfælde selv indbetale skatten til det svenske Skatteverket.

Sociale afgifter

Hvis de ansatte omfattes af socialsikringen i et andet land, skal der ikke betales afgifter i Sverige for de ansatte, men alle afgifterne skal betales i det andet land. For de ansatte skal det kunne dokumenteres, at de er omfattet af socialsikringen i det andet land.

Sociale afgifter (arbejdsgiverafgifter) skal derimod betales i Sverige, hvis de ansatte omfattes af den svenske socialsikring. Registrering som arbejdsgiver foretages i Sverige for at der sker indbetaling af de svenske sociale afgifter uanset om der foreligger fast driftssted eller ej. Se under "Almän information - Sociale avgifter" for yderligere information om procentsatserne.   

Arbejdsgiverafgiften og indeholdt forskudsskat oplyses månedligt i en "skattedeklaration".

Kontroloplysninger

Uanset om der foreligger fast driftssted eller ikke, skal du afgive svenske kontroloplysninger (blanket SKV 2300, 2343 eller 2309), til Skatteverket såfremt ansatte udfører arbejde i Sverige og er skattepligtige i Sverige, eller omfattes af den svenske socialsikring. Se pjece SKV 304 for yderligere information om de svenske kontroloplysninger.

Moms

Når en udenlandsk erhvervsdrivende, dvs. en person, som ikke har fast driftssted, bor eller har varigt ophold i Sverige, og som har momspligtig omsætning af varer eller ydelser i Sverige, skal der betales moms i Sverige. Hvem som skal betale momsen (dvs. hvem der er afgiftspligtig) afgøres udfra, hvad det er for varer eller ydelser der omsættes og hvem som er køberen.

Når en udenlandsk erhvervsdrivende sælger varer i Sverige til en kunde som er momsregistreret i Sverige, gælder omvendt betalingspligt, dvs. det er køberen, som er afgiftspligtig.

Sælgeren kan dog ansøge om at blive momsregistreret og blive afgiftspligtig for al sådan omsætning.

Hvis køberen ikke er momsregistreret i Sverige (f.eks en privatperson eller en udenlandsk virksomhed) skal sælgeren være momsregistreret i Sverige og betale svensk moms.

Når en udenlandsk erhvervsdrivende stiller en ydelse til rådighed til en anden erhvervsdrivendes faste etableringssted indenfor landet, så anses ydelsen omsat indenfor landet. I de fleste tilfælde gælder da omvendt betalingspligt, dvs. det er køberen som er afgiftspligtig.

Der findes flere undtagelser fra hovedreglen nævnt ovenfor, alt efter hvilken ydelse som udføres, hvor den udføres, og hvilken status køberen har. En ydelse vedrørende en ejendom anses f.eks. udført der, hvor ejendommen er beliggende. Hvis en udenlandsk erhvervsdrivende udfører ydelser på en privatpersons ejendom i Sverige, så skal den udenlandske erhvervsdrivende være momsregistreret og betale moms i Sverige.   

Mere information om hvad som gælder ved omsætning af varer og tjenesteydelser findes på Skatteverkets hjemmeside skatteverket.se Alternativt kan du rette henvendelse til det kontor som behandler sager vedr. udenlandske virksomheder fra dit land. Utlandsskattekontoret i Malmö behandler selvstændige erhvervsdrivende fra Danmark, Island, Grønland og Færøerne og Skattekontor 9 i Stockholm selvstændige erhvervsdrivende fra Finland og Norge. Kontakt Skatteoplysningen i Sverige på telefon 0771-567 567, eller hvis du ringer fra udlandet på telefon +46 8 564 851 60 så du kan blive omstillet korrekt.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |