Bor du i et annet nordisk land og eier aksjer mv. i Sverige

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og eier aksjer i et svensk selskap som er notert på børs e.l., eller andeler i et svensk investeringsfond. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av inntekter av slike aksjer og andeler i investeringsfond.

Utbytte

Skattlegging i Sverige

Får du utbytte på svenske aksjer, blir du skattlagt i Sverige med s.k. "kupongskatt" (kildeskatt). Skatten blir trukket ved utbetalingen og du skal ikke levere skattemedling i Sverige. Kildeskatten på utbytte til personer som er skattemessig bosatt i utlandet, er vanligvis 30 prosent, men etter den nordiske skatteavtalen er skattesatsen begrenset til 15 prosent. (Er du fullt skattepliktig i Sverige etter utflyttingen, f.eks. på grunn av vesentlig tilknytning til Sverige, skal du levere skattemelding i Sverige. Du skal da betale kapitalskatt på utbyttet, men skatten skal bare være 15 prosent stedet for normalt 30 prosent.)

Er det feilaktig trukket kildeskatt med for høyt beløp, 30 prosent i stedet for 15 prosent, kan du søke om å få tilbakebetalt for mye trukket skatt hos skattekontoret i Ludvika. Du skal søke på blankett SKV 3740. Er det feilaktig trukket vanlig forskuddsskatt med 30 prosent, må du gi beskjed til banken om at du ikke lenger er bosatt i Sverige.

Med utbytte menes også avkastning på andeler i investeringsfond (f.eks. aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond).

Skattlegging i bostedslandet

Utbyttet er også skattepliktig i ditt bostedsland. For å unngå dobbeltbeskatning må du kreve fradrag i skatten i bostedslandet (kreditfradrag) for den skatt som du har betalt i Sverige.

Kapitalgevinster

Har du gevinst ved salg av aksjer i svenske selskap som er notert på børs e.l., eller andeler i svenske fond, er gevinsten ikke skattepliktig i Sverige om du aldri har vært bosatt i Sverige. Skattleggingen av gevinsten skjer i ditt bostedsland etter det landets interne regler.

Har du tidligere vært bosatt i Sverige, kan også Sverige i visse tilfeller skattlegge gevinst ved salg av aksjer i svenske selskaper ifølge den nordiske skatteavtalen. Forutsetningen for at gevinsten kan skattlegges i Sverige, er at du har vært bosatt i Sverige og at salget skjer i det år du flyttet ut og ble bosatt i et annet nordisk land etter den nordiske skatteavtalen, eller i et av de 10 år som følger etter det året du flyttet ut. Det samme gjelder ved salg av andeler i svenske investeringsfond om du er fullt skattepliktig i Sverige etter utflyttingen, f.eks. på grunn av vesentlig tilknytning til Sverige. Sverige kan bare skattlegges den verdistigning som har oppstått før du ble bosatt i det andre nordiske landet. Dette innebærer at det bare er aksjer/andeler som du eide før du flyttet fra Sverige, som kan skattlegges i Sverige. For aksjer som er ervervet ved arv og gave kan Sverige skattlegge gevinsten i 10 år etter det år du flyttet ut og ble bosatt i et annet nordisk land, selv om du ikke eide aksjene/andelende da du flyttet ut.

Sverige skattlegger også gevinst ved salg av utenlandske aksjer. Skattleggingen skjer innenfor den samme tidsramme som for svenske aksjer og med samme begrensning når det gjelder verdistigning. Er du begrenset skattepliktig i Sverige etter at du har flyttet ut, skjer skattleggingen bare dersom du var fullt skattepliktig i Sverige når aksjene ble kjøpt (eller da du fikk aksjene som arv, gave, bytte e.l.).

Gevinst ved salg av aksjer i svenske selskaper eller andeler i svenske fond kan også skattlegges i ditt bostedsland. Skattlegges gevinsten både i Sverige og ditt bostedsland, skal dobbeltbeskatning unngås ved at du krever fradrag i skatten i bostedslandet (kreditfradrag) for den skatt som du har betalt i Sverige.

I Sverige skattlegges gevinster som inntekt av kapital og skatten er 30 prosent. (For unoterte aksjer og andeler samt for aksjer i selskaper med få eiere ("fåmansbolag") gjelder spesielle regler.) Har du solgt noen aksjer med gevinst og andre med tap, kan du avregne gevinsten mot tapet. Mer informasjon om skattleggingen og hvordan du beregner gevinsten i Sverige, finner du i brosjyren "Försäljning av aktier" (SKV 332) på skatteverket.

Du skal levere skattemelding i Sverige når du skal skattlegges for gevinst på aksjer mv. i Sverige.

 

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |