Bor du i et annet nordisk land og skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende i Sverige?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og som skal utføre arbeid i Sverige som selvstendig næringsdrivende. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av denne inntekten.

Registrering i Sverige

Du kan søke om å få en "F-skattsedel" hos Skatteverket når du skal drive næringsvirksomhet i Sverige. En "F-skattsedel" innebærer at du viser for din oppdragsgiver at du selv er ansvarlig for at skatter og avgifter betales inn uavhengig av om de skal betales i Sverige eller i ditt bostedsland. For at din virksomhet skal betraktes som næringsvirksomhet i Sverige må den være selvstendig, varig og drives med sikte på overskudd.

Om du ikke har fast driftssted, skal du søke på blankett SKV 4632. Om du får fast driftssted i Sverige, skal du søke på blankett SKV 4620. Definisjonen av fast driftssted i den nordiske skatteavtalen finner du under "Generell  informasjon/Fast driftsted". Du finner mer informasjon om registreringen i brosjyrene SKV 418 og 419 på www.skatteverket.se. Når du har fylt ut blanketten sender du den til et av Skatteverkets utlandsenheter i Malmö eller Stockholm (om du er fra Danmark, Island, Færøyene eller Grønland skal du sende den til Malmö og er du fra Norge eller Finland skal du sende den til Stockholm). Om ditt opphold i Sverige kommer til å overstige en periode på 6 måneder (med overnattinger i Sverige), skal du i stedet sende blanketten til skattekontoret i Sverige for den kommunen der du har bolig eller jevnlig oppholder deg.

Du får et svensk "skatteregistreringsnummer" ved registreringen hos Skatteverket.

Registrering skal, når det er aktuelt, også skje for inntektsskatt (F-skatt), merverdiavgift og som arbeidsgiver. Dette skjer på de blanketter som er nevnt ovenfor, se mer informasjon nedenfor.

Inntektsskatt

Du skal betale skatt i Sverige når du har fast driftssted i Sverige.

Du skal også betale skatt i Sverige om du er f.eks. lege, revisor, ingeniør eller konsulent (s.k. fritt yrke) og du er fullt skattepliktig i Sverige og oppholder deg i Sverige i mer enn 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Dette gjelder selv om du ikke har fast driftssted.

Har du fast driftssted, skal du betale inntektsskatt i Sverige for den del av resultatet som kan henføres til det faste driftsstedet.

Definisjonen av fast driftssted i den nordiske skatteavtalen finner du under "Generell informasjon/fast driftssted".

Bare den del av resultatet (inntekter minus kostnader) som kan henføres til det faste driftssted eller som er skattepliktig etter reglene om s.k. fritt yrke, skattlegges  i Sverige. Skattleggingen i Sverige skjer etter svenske interne regler. Om du forventer at resultatet i Sverige blir et overskudd, skal du betale inn forskuddsskatt (F-skatt) i løpet av inntektsåret. Innbetalingen av skatt skal skje hver måned. Mer informasjon om skattereglene før selvstendig næringsdrivende i Sverige finner du i brosjyren SKV 295, "Skatteregler för enskilda näringsidkare" på www.skatteverket.se.

Er du begrenset skattepliktig i Sverige, betaler du kommunal inntektsskatt på 25 prosent og, når det er aktuelt, skatt til staten. Se under "Generell informasjon/Skattesatser".

Du som anses fullt skattepliktig til Sverige, for eksempel du som oppholder deg mer enn 6 måneder i Sverige, skattlegges med den kommunale skattesats som gjelder for den kommunen der du er bosatt eller har jevnlig opphold. For øvrig ilegges skatt til staten som angitt ovenfor.

Når du er bosatt i utlandet skal du levere skattemeldingen med næringsoppgave (SKV 2161 eller SKV 2150) utfylt etter svenske regler, senest 2. mai i året etter inntektsåret.

Du skal ikke betale inntektsskatt i Sverige når du ikke har fast driftssted i Sverige eller omfattes av reglene om s.k. fritt yrke i Sverige.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor, eller "Försäkringskassan" i Sverige (www.forsakringskassan.se) for mer informasjon.

Trekkplikt og oppgaveplikt for ansatte

Skatt

Har du ansatte i Sverige, har du plikt til å registrere deg som arbeidsgiver i Sverige om du har fast driftssted i Sverige. Du skal trekke svensk skatt i den delen av de ansattes lønn som gjelder arbeid utført i Sverige.

Har du ikke fast driftssted i Sverige, skal du ikke trekke svensk skatt selv om de ansatte er skattepliktige til Sverige. De ansatte er i slike tilfeller selv ansvarlige for at skatten betales inn til det svenske Skatteverket.

Sosiale avgifter

Omfattes de ansatte av trygdeordningen i et annet land, skal det ikke betales avgifter i Sverige, men alle avgifter skal betales i det andre landet. Det skal være lagt frem en bekreftelse for de ansatte som viser at de omfattes av trygdeordningen i det andre landet.

Det skal derimot betales sosiale avgifter (arbeidsgiveravgifter) i Sverige om noen av de ansatte omfattes av den svenske trygdeordningen. Du skal da registrere deg som arbeidsgiver i Sverige for å betale de svenske sosiale avgiftene uavhengig av om du har fast driftssted eller ikke. Se under "Generell informasjon - Trygdeavgift og arbeidsgiveravgift" for mer informasjon om satser.

Det skal innleveres oppgave over arbeidsgiveravgifter og forskuddstrekk hver måned.

Lønns- og trekkoppgaver (kontrolloppgaver)

Uavhengig av om du har fast driftssted eller ikke, skal du levere svenske lønns- og trekkoppgaver (blankett SKV 2300, 2343 eller 2309) til Skatteverket når en ansatt som utfører arbeid i Sverige, er skattepliktige i Sverige eller omfattes av den svenske trygdeordningen. Se brosjyre SKV 304 for mer informasjon om plikten til å levere svenske kontrolloppgaver.

Merverdiavgift

En utenlandsk næringsdrivende, dvs. en person som ikke har et fast etableringssted, som bor eller jevnlig oppholder seg i Sverige, skal betale merverdiavgift når han har avgiftspliktig omsetning av varer eller tjenester innen Sverige. Hvem som skal betale merverdiavgiften (dvs. hvem som er avgiftspliktig) beror på hva slags vare eller tjeneste som blir omsatt, og hvem som er kjøper.

Når en utenlandsk næringsdrivende omsetter en vare i Sverige til en kunde som er registrert i merverdiavgiftsmanntallet i Sverige, gjelder s.k. omvendt avgiftsplikt, dvs. at det er kjøperen som er avgiftspliktig for anskaffelsen. Selgeren kan dog søke om å bli registrert i merverdiavgiftsmanntallet og bli avgiftspliktig for all slik omsetning.

Er kjøperen ikke registrert i merverdiavgiftsmanntallet i Sverige (f.eks. en privatperson eller et utenlandsk foretak) skal selgeren være registrert i merverdiavgiftsmanntallet i Sverige og betale svensk merverdiavgift.

Når en utenlandsk næringsdrivende utfører en tjeneste for en annen næringsdrivendes faste etableringssted i Sverige, så er tjenesten omsatt innen landet. I de fleste tilfeller gjelder da s.k. omvendt avgiftsplikt, dvs. at det er kjøperen som er avgiftspliktig for anskaffelsen.

Det finnes flere unntak fra hovedprinsippene som er beskrevet ovenfor, avhengig av hva slags tjenester som er utført, hvor de er utført og hvilken status kjøperen har. En tjeneste som er utført på en fast eiendom anses f.eks. å være omsatt der eiendommen ligger. Om en utenlandsk næringsdrivende utfører tjenester på en privatpersons faste eiendom i Sverige, så skal den utenlandske næringsdrivende være registrert i merverdiavgiftsmanntallet og betale merverdiavgift i Sverige.

Du finner mer informasjon om hva som gjelder ved omsetning av varer og tjenester på Skatteverkets hjemmeside www.skatteverket.se. Alternativt kan du ta kontakt med det skattekontor som behandler saker vedrørende utenlandske foretak fra ditt land. Utlandskontoret i Malmö behandler næringsdrivende fra Danmark, Island, Grønland og Færøyene. Skattekontor 9 i Stockholm behandler næringsdrivende fra Finland og Norge. Ta kontakt med Skatteopplysningen i Sverige på telefon 0771 567 567 eller på telefon +46 8 564 851 60 når du ringer fra utlandet.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |