Bor du i Sverige och äger aktier m.m. i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Sverige och äger marknadsnoterade aktier eller andelar i en investeringsfond i ett annat nordiskt land och tar bara upp beskattning  av inkomster från dessa aktier och andelar i investeringsfonder.

Utdelning

Beskattning i utbetalningslandet

Utdelningsinkomsten kan enligt det nordiska skatteavtalet beskattas i det land den betalas ut ifrån, dock högst med 15 %.

Har det innehållits mer än 15 % i källskatt på utdelningsinkomsten i utbetalningslandet kan du begära återbetalning av överskjutande del. Kontakta skatteförvaltningen i det andra nordiska landet för vidare information.

Beskattning i Sverige

Om du får utdelning på marknadsnoterade aktier eller fondandelar från bolag eller fonder som hör hemma i ett annat nordiskt land beskattas denna utdelning även i Sverige under inkomst av kapital med 30 % (för onoterade aktier och andelar gäller speciella regler). Om beskattning sker även i utbetalningslandet undanröjs dubbelbeskattningen genom att du i Sverige, där du är bosatt, yrkar avräkning för den skatt som betalats i det andra nordiska landet. Avräkning medges dock högst med 15 %. Om du har underskott av kapital kan du istället yrka avdrag under inkomst av kapital med det belopp du betalt i skatt i det andra landet.

Kapitalvinster

Om du har kapitalvinster från försäljning av marknadsnoterade aktier eller andelar i fonder från andra nordiska länder beskattas dessa kapitalvinster i Sverige.

Dessa kapitalvinster beskattas i inkomstslaget kapital och skatten är 30 % (för onoterade aktier och andelar gäller speciella regler). Om du har sålt vissa aktier med vinst och vissa med förlust har du rätt att kvitta hela vinsten mot förlusten. Om du efter kvittningen får en förlust får du avdrag för den med 70 %. Mer information om beskattningen i Sverige hittar du i broschyren "Försäljning av aktier" (nr SKV 332) som finns på skatteverket.

Om du tidigare varit bosatt i ett annat nordiskt land får även det landet i vissa fall beskatta vinster vid försäljning av aktier enligt det nordiska skatteavtalet. Det gäller samtliga aktier. Förutsättningen är att du varit bosatt i det andra nordiska landet och att försäljningen sker under det år du flyttade ut och fick hemvist i Sverige eller någon av de 10 år som följer efter det år du flyttade ut. Det andra nordiska landet får enbart beskatta den värdeökning som uppkommit innan du fick hemvist i Sverige. Om beskattning sker även i det andra landet är det Sverige som ska undanröja dubbelbeskattningen. Detta sker genom att du begär avräkning eller avdrag för den skatt som betalats i det andra nordiska landet. Avräkning medges dock högst med ett belopp motsvarande den svenska skatt som utgår på kapitalvinsten. Om du har underskott av kapital kan du istället begära avdrag under inkomst av kapital med den skatt du betalt i det andra landet.

 

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |