Skattsedel/skattekort

Vad är en skattsedel?

Skattsedeln visar om det är du själv eller arbetsgivaren som ska betala in skatten. Svenska arbetsgivare samt utländska arbetsgivare som har fast driftställe i Sverige är skyldiga att dra av och betala in preliminär skatt för anställda i Sverige. För arbetsgivare som inte har fast driftställe i Sverige finns inte en sådan skyldighet. I sådana fall får arbetstagaren själv sköta inbetalningarna av skatten. Egenföretagare betalar också in skatten själv.

A-skatt

Om du är anställd och har en svensk arbetsgivare eller en utländsk arbetsgivare med fast driftställe i Sverige ska du betala A-skatt. Arbetsgivaren gör skatteavdrag på lönen och betalar socialavgifter (arbetsgivaravgifter). Även pensionärer betalar normalt A-skatt.

SA-skatt (särskild A-skatt)

Om du har en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige ska du själv betala in skatten i form av SA-skatt varje månad. Ifall du omfattas av svensk socialförsäkring kan du komma överens med din arbetsgivare om att du också betalar in socialavgifterna. Även delägare i handelsbolag betalar skatt och egenavgifter på sin andel av bolagets vinst via SA-skatt. Om du blir skattskyldig för kapitalinkomster  i Sverige och utbetalaren inte innehåller någon skatt på dessa inkomster ska du betala dessa skatter via SA-skatt.

Godkännande för F-skatt

Företagare som bedriver näringsverksamhet i enskild firma bör som regel vara registrerad som "godkänd för F-skatt". Det innebär att företagaren själv ska betala sina skatter och socialavgifter (egenavgifter) varje månad. Godkännandet gäller tills vidare. Ett registerutdrag sänds ut om företagaren begär det.

Oavsett om du har A-, SA- eller F-skatt ska skatten som du eller din arbetsgivare betalar in löpande under året så långt som möjligt överensstämma med din beräknade slutliga skatt. Man kan inte själv välja att betala in skatten i efterhand.

 

Hur får man en skattsedel eller godkännande för F-skatt?

En A-skattsedel skickas normalt ut endast på begäran. Orsaken till detta är att den övervägande delen av dem som betalar ut löner eller ersättningar får besked om de anställdas skatteform direkt från Skatteverket. Om du ändå behöver en A-skattsedel kan du beställa en sådan hos Skatteverket.

På blankett SKV 4314, Preliminär självdeklaration, lämnar du uppgifter för att Skatteverket ska kunna ge dig SA-skatt och beräkna hur mycket skatt du ska betala varje månad. Blanketten finns på skatteverket.se.

Ansökan om F-skatt görs på blankett SKV 4620 eller SKV 4632, Skatte- och avgiftsanmälan. Blanketten finns på skatteverket.se.

Preliminärskatt vid arbete i ett annat nordiskt land och överföring av skatt (trekkavtalet)

Om du är anställd av en arbetsgivare i ditt bosättningsland men kommer att utföra arbete i ett annat nordiskt land än där du är bosatt ska du eller din arbetsgivare skicka in blankett  NT 1 eller NT 2 till skattekontoret där arbetsgivaren hör hemma. Detta ska göras för att säkerställa att preliminär skatt betalas in i rätt land. Blankett NT 1 ska användas när beskattning ska ske där du är bosatt, t.ex. när du vistas högst 183 dagar i arbetslandet. Blankett NT 2 ska användas när beskattning ska ske i arbetslandet. Detta gäller när du vistas mer än 183 dagar i arbetslandet, när din  arbetsgivare har fast driftställe i arbetslandet och i vissa länder när det är fråga om uthyrning,

I vissa fall kan dock skatteförvaltningarna föra över skatt mellan länderna enligt det s.k. trekkavtalet. Avtalet innebär att om skatt för en löneinkomst innehållits i ett nordiskt land men  inkomsten ska beskattas i ett annat nordiskt land så kan det första landet föra över den innehållna skatten till det andra landet. Den överförda skatten anses alltid vara betald i rätt tid och du slipper betala räntor m.m. på det överförda skattebeloppet. I det fall den överförda skatten inte fullt ut täcker skatten i det andra landet får du själv betala resterande del och eventuella räntor m.m. på denna del.