Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Fast driftssted

Begrebet fast driftssted er defineret i den nordiske skatteaftale. Med fast driftssted menes et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves. Følgende er eksempler på fast driftssted:

Et bygnings-, anlægs-, installations- eller monteringsprojekt, eller virksomhed, der består i planlægning, kontrol, rådgivning eller anden hjælpende personaleindsats i forbindelse med et sådant projekt, udgør også et fast driftssted, men kun såfremt projektet eller virksomheden varer i mere end 12 måneder på et og samme sted.

Fast driftssted foreligger også hvis en person handler på virksomhedens vegne i et andet nordisk land og har fuldmagt som regelmæssigt anvendes til at indgå aftaler som binder virksomheden, såkaldt afhængig agent.
En virksomhed får ikke fast driftssted blot fordi det driver erhvervsvirksomhed gennem en mægler, kommissionær eller anden uafhængig repræsentant, når disse personer handler inden for deres sædvanlig erhvervsvirksomheds rammer.

Udlejning af arbejdskraft

Udlejning af arbejdskraft er defineret i den nordiske skatteaftale. En arbejdstager anses for udlejet, når han af nogen (udlejer) stilles til rådighed for at udføre arbejde i nogen andens (hvervgiver/bygherre) virksomhed i en anden kontraherende stat, forudsat, at hvervgiveren er hjemmehørende eller har fast driftssted i denne anden stat, og at udlejeren ikke har ansvar for og ej bærer risikoen for arbejdsresultatet.

Afgørelsen af, om en arbejdstager skal anses for udlejet, træffes ud fra en samlet bedømmelse, hvor der især lægges vægt på, om:

  1. den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiveren,
  2. arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret,
  3. vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensyntagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får,
  4. hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren, og
  5. udlejeren ikke ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer.
Menu
 
Logo